Działaj Lokalnie

CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Program zapoczątkowano na podstawie wygranych konkursów w 2003 i 2004 roku w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich.

Na początku zaplanowano dwa rodzaje kompleksowego wsparcia, jeden dla osób bezrobotnych nie zdecydowanych jeszcze na rozpoczęcie firmy, drugi zaś dla beneficjentów zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, bądź już ją prowadzących.

Dla pierwszej grupy beneficjentów przewidziano cykl szkoleń z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej poprzedzony warsztatami twórczego myślenia, podczas których uczestnicy wykonywali test osobowości i zainteresowań. Beneficjenci korzystali również z doradztwa w celu pogłębienia informacji uzyskanych na szkoleniach.

Druga grupa beneficjentów korzystała przede wszystkim z porad ściśle związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (prawne, księgowe, wypełnianie dokumentów, biznes plany, usługi promocyjne, informatyczno-graficzne), jak również ze szkoleń dotyczących finansowania działalności i szkoleń marketingowych.

Stowarzyszenie w trakcie realizacji umowy aktywnie współpracowało ze Świeckim Funduszem Poręczeń Kredytowych, który udzielał poręczeń pożyczek zaciągniętych przez beneficjentów CWP w Powiatowym Urzędzie Pracy.W ramach współpracy z Funduszem Mikro zorganizowano w miesiącu sierpniu 2004 spotkanie z przedstawicielem funduszu.

Stowarzyszenie dysponowało również aktualną informacją i materiałami, dotyczącymi zasad ubiegania się o pożyczkę. Działalność gospodarczą zarejestrowało 17 osób.

Program Centrum Wspierania Przedsiębiorczości był obsługiwany przez specjalnie do tego zaprojektowany program komputerowy, w ramach którego utworzono komputerową bazę danych, która zawiera dane o beneficjentach programu, usługach z jakich skorzystali, usługach jakimi byli zainteresowanymi oraz rodzajach planowanej działalności.

W okresie realizacji programu przeprowadzono zgodnie z założeniami 26 szkoleń oraz 450 godzin usług doradczych.

Program CWP jest kontynuowany i przyciąga osoby chętne na kolejne usługi, w dużej mierze dzięki współpracy z gminami, Powiatem oraz Powiatowym Urzędem Pracy, które na bieżąco informują osoby zainteresowane usługami Centrum.

Zobacz NASZĄ OFERTĘ

Powiatowy Inkubator Przedsiębiorczości w Świeciu

Początki Programu znajdziesz w kafelce NASZA HISTORIA.

Celem Programu jest skierowane do osób z terenu Powiatu Świeckiego zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej.

Program obejmuje:

1. Aktywizację lokalnej społeczności w celu podejmowania działalności gospodarczej,

2. Aktywne przeciwdziałanie bezrobociu poprzez wszechstronną pomoc zainteresowanym osobom w tworzeniu przedsiębiorstwa i jego działalności w początkowym okresie,

3. Stwarzanie specjalnych warunków organizacyjno - technicznych ułatwiających powstawanie nowych i rozwój istniejących mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Dla początkujących przedsiębiorców oferujemy:

  • wynajmem lokalu na preferencyjnych warunkach
  • usługi biurowo-administracyjne
  • wspólną reklamę
  • pomoc doradczą

Organizujemy spotkania dotyczące finansowania działalności gospodarczej - prezentujemy oferty instytucji finansujących, poręczających oraz wskazujemy możliwości uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Program współfinansowany jest ze środków Powiatu Świeckiego oraz Gminy Świecie w zamach zadań publicznych „Działania na rzecz wspierania rozwoju gospodarczego w Gminie Świecie” oraz „Powiatowy Inkubator Przedsiębiorczości”. 

Więcej  na:

OFERTA

NASZE PROJEKTY

ŚWIATOWY TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI