Fundusze Europejskie:

 1. www.funduszeeuropejskie.gov.pl - serwis wiedzy o funduszach unijnych.

 2. www.poir.gov.pl - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – dofinansowanie dla firm, wsparcie innowacji, finasowanie badań naukowych i prac rozwojowych.

 3. www.pois.gov.pl - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – program wspiera inwestycje w gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, służbę zdrowia.

 4. www.power.gov.pl - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – program wspiera edukację i aktywizację zawodową.

 5. www.polskacyfrowa.gov.pl - Program Operacyjny Polska Cyfrowa - program wsparcia dla obszaru cyfryzacji i technologii informacyjno – komunikacyjnej.

 6. www.mojregion.eu/rpo - Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Źródła finansowania:

 1. www.parp.gov.pl - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz rozwój zasobów ludzkich.

 2. www.kpai.pl - Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji - promocja województwa jako regionu wiedzy i innowacji opartego na systemie efektywnego współdziałania pomiędzy władzami regionalnymi, przedsiębiorcami oraz instytucjami naukowymi i szkołami wyższymi.

 3. www.lgdswiecie.pl - Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” w Świeciu – organizacja wspierająca m.in. rozwój lokalnej gospodarki.

 4. www.kpfp.org.pl - Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy - działalność w zakresie udzielania pożyczek, finansową działalność usługową, działalność wspomagającą usługi finansowe, a także doradztwo i szkolenia w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

 5. www.pfp.com.pl - Polska Fundacja Przedsiębiorczości - pomoc w tworzeniu i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w całej Polsce. 

 6. www.gpk.grudziadz.pl - Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe.

 7. www.tfpk.pl - Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych.

 8. www.deminimis.gov.pl - jedna z form pomocy de minimis udzielana w ramach pomocy publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego dla mikro-, małego lub średniemu przedsiębiorcy (MŚP).

Informacje o biznesie i rynku pracy:

 1. www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy - punkt kontaktowy dla przedsiębiorców.

 2. www.tarr.org.pl - Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje zadania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności w województwie kujawsko-pomorskim.

 3. www.razemdlabiznesu.pl - dostarczenie przedsiębiorstwom z województwa kujawsko-pomorskiego informacji na temat dostępnych instrumentów wspierających innowacje i partnerów instytucjonalnych oferujących tego rodzaju usługi oraz umożliwienie wzajemnych kontaktów z innymi przedsiębiorstwami.

 4. www.inwestycjawkadry.info.pl - Rejestr Usług Rozwojowych - ogólnopolska, internetowa baza ofert usług rozwojowych - szkoleniowych i doradczych.

 5. www.coi.kujawsko-pomorskie.pl - Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestora.

 6. www.obywatel.gov.pl - to źródło informacji o usługach dla wszystkich obywateli.

 7. www.prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, rejestracja firm, baza przedsiębiorców.

 8. www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl - to internetowa baza ofert.

 9. www.psz.praca.gov.pl - portal m.in. o rynku pracy, EURES, ofertach zatrudnienia, Krajowym Funduszu Szkoleniowym dla pracowników i pracodawców.